จำนวนผู้เข้าชม : 22

   


คป.หนองคายเข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUBBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทกรมคุมประพฤติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [2019-02-07]

 

         กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯและสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUBBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทกรมคุมประพฤติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ดำเนินการโครงการสำเร็จไปตามวัตถุประสงค์ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ ทรงมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการใครติดยายกมือขึ้น และเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน นวัตกรรม และพัฒนาการดำเนินโครงการของสำนักงานฯในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ต่อไป ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ออคิด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น