จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ [2019-02-06]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ

วันนี้ ( 6 กุมภาพันธ์ 2562 ) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2562  โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

             การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาการจัดการฝึกอบรม เนื้อหาวิชา วิทยากร วิธีการฝึกอบรมหลายโครงการได้แก่ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 39 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการต้นและผู้อำนวยการจังหวัดสาขา โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ 4.0 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนงานคุมประพฤติ และมีการพิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรมและการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา ฝึกอบรมบุคลากร กรมคุมประพฤติ รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และรายงานการดำเนินการของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นี้ด้วย