จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


กรมคุมประพฤตินำประชาชนเข้าดูงานเตรียมพร้อมจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี กาแลตาแป [2019-02-06]

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะโครงการกำลังใจฯ นำโดยนางกรรณิการ์ แสงทอง ที่ปรึกษากองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม และกรรมการกองทุนกำลังใจฯ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในส่วนของการฟื้นฟูสภาพผู้กระทำผิด และบทบาทของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะในกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย ประกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส เรือนจำจังหวัดนราธิวาส และเรือนจำชั่วคราวโคกยามู จังหวัดนราธิวาส โดยมีประชาชนในชุมชนกาแลตาแปและชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจและปรับทัศนคติในการให้โอกาสผู้กระทำผิดและการยอมรับของคนในชุมชน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้กระทำผิด อันนำไปสู่การจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นบ้านกึ่งวิถีที่สามารถเป็นที่พักพิงชั่วคราวให้กับผู้ต้องขังที่สมัครใจและเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่ชุมชน โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ และสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต่อจากนั้น คณะผู้บริหารได้มีการประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้กระทำผิดที่จะเข้าพักอาศัยในบ้านกึ่งวิถี กาแลตาแป ร่วมกัน ซึ่งขณะนี้ บ้านกึ่งวิถี กาแลตาแป อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ อาทิ อาคารและสถานที่ การจัดทำหลักสูตร การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น โดยคาดว่า พร้อมรองรับผู้กระทำผิดตามหลักเกณฑ์เข้ามาอยู่ในความดูแลประมาณเดือนกรกฎาคม 2562