จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


กรมคุมประพฤติ แสดงพลังรักษ์โลก [2019-02-06]

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกันแสดงพลังรักษ์โลก ตามนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมคุมประพฤติ ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ด้วยการคัดแยกขยะมูลฝอย การลดการใช้กระดาษ พลาสติก โฟม และการประเมินผลติดตาม พร้อมปลุกกระแสให้เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติทั่วประเทศร่วมใจคัดแยกขยะ รวมทั้งสร้างความตื่นตัว สร้างวินัยและสร้างจิตสำนึก ในการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณและคัดแยกขยะ มีการจัดทำแผนเพื่อกระตุ้นให้ลดการใช้พลาสติก ผ่านมาตรการ 3R Reduce Reuse และ Recycle

  ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงพลังรักษ์โลก กรมคุมประพฤติขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณขยะ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมประกวดคำขวัญ และกิจกรรมเป็นแบบอย่าง ที่ดีในการรักษ์โลก เช่น การใช้ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติก และให้นำปิ่นโต แก้วน้ำ มาใช้ส่วนตัว เพื่อเป็นการลดขยะอีกทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นการร่วมแรงร่วมใจแสดงพลังรักษ์โลก เพื่อช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะขยะทุกชิ้นที่พวกเราแยกสามารถช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อีกด้วย