จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 ด้านการเสริมสร้างความรู้ของสำนักงาน ปปท. เขต 7 [2019-02-06]