จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ จังหวัดอุบลราชธานี [2019-02-01]

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมถ่ายทอดนโยบายสำคัญ 5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืนต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทกระทรวงยุติธรรม 20 ปี แผนแม่บทกรมคุมประพฤติ 20 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกรมคุมประพฤติ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Probation และก้าวไปสู่ Probation 4.0 ตลอดจนการทำงานบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงยุติธรรม การสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด ด้วยกลไกของศูนย์ Care การดึงฐานข้อมูล DXC เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถนำมาแก้ไขปัญหาได้ การดำเนินการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โครงการกำลังใจ และโครงการ TO BE NUMBER ONE รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งมาตรการลดใช้กระดาษ (Paperless) การยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน (Zero Copy) และติดตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม เช่น ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care เพื่อให้กระทรวงยุติธรรมเป็นที่พึ่งของประชาชน นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังกล่าวกำชับในเรื่องการดูแลผู้กระทำผิด ด้วยกลไกของบ้านกึ่งวิถี หรือชุมชนจิตอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ และปรับพฤติกรรม เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และการเตรียมความพร้อมในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กรณีศาลมีคำสั่งใช้ ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ให้กำลังใจสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่จะเข้าประกวดชมรมระดับภาค พร้อมกับรับฟังปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี