จำนวนผู้เข้าชม : 922

   


แบบทดสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนผ่านระบบออนไลน์ [2019-01-31]

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ขอความร่วมมือให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ทำแบบทดสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ที่ http://203.113.100.106/morality/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563