จำนวนผู้เข้าชม : 19

   


สามารถทำแบบทดสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนผ่านระบบออนไลน์ [2019-01-31]

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.probation.go.th/morality หรือทางเว็บไซต์กรมคุมประพฤติ หัวข้อ "แบบทดสอบประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน" ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562