จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคม ประจำเดือนมกราคม 2562 [2019-01-30]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนมกราคม 2562 เพื่อชี้แจงเงื่อนไขในการคุมความประพฤติ ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข และเชิญชวนให้ผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ร่วมสมัครเป็นสมาชิกใน "โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)" ตามพระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกให้ได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และประชาสัมพันธ์เรื่อง "ศูนย์แคร์" (CARE) ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่สนใจทางด้านการประกอบอาชีพ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงป่าเป้า นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรม "สร้างสุข ปันยิ้ม" ทำงานบริการสังคม ปรับภูมิทัศน์สถานที่ โดยได้นำผู้ถูกคุมความประพฤติแผ้วถางวัชพืช ขุดดินเตรียมแปลงผัก และขุดลอกคลองที่มีผักตบชวาแน่นหนา ณ มูลนิธิน้ำพุแห่งชีวิต ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 37 ราย

เอกสารดาวน์โหลด :

ปฐมนิเทศ 300106.jpg

ปฐมนิเทศ 300111.jpg

ปฐมนิเทศ 300122.jpg

ปฐมนิเทศ 300124.jpg

ปฐมนิเทศ 300127.jpg

ปฐมนิเทศ 300137.jpg