จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


กรมคุมประพฤติร่วมกับโตโยต้า ลีสซิ่ง ส่งเสริมเด็กและเยาวชน ป้องกันตนเองจากภัยสังคม [2019-01-29]

วันนี้ (29 มกราคม 2562) เวลา 13.00 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จัดโดย สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา อาทิ  ลูกฟุตบอล ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน พร้อมด้วยคุณรติกา นันทกิจทวี ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดโดยมีผู้บริหารโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

                 อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เป็นความร่วมมือของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารโรงเรียน ที่เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมตามแนวนโยบายของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่จะปลูกฝังและบ่มเพาะเด็กและเยาวชนเป็น คนดีควบคู่กับการเป็น คนเก่งที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในการป้องกันตนเองจากภัยสังคม เพื่อมิให้ตนเองตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้กระทำผิด และสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ภายใต้กรอบแนวทางทาง 4 ด้าน ได้แก่ การป้องกันตนเองจากภัยสังคม การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีความพร้อมในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเสริมสร้างสังคมเคารพกฎหมาย สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้กระบวนการละครและบทบาทสมมุติ การบรรยายให้ความรู้ผ่านสื่อวีดีทัศน์สลับกิจกรรมสันทนาการ มุมมองด้านการป้องกันตนเองจากภัยสังคม การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน และช่วงท้ายเป็นกิจกรรมถอดบทเรียน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 420 คน