จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ [2019-01-29]

การจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ

                วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่    ในสังกัดกรมคุมประพฤติส่วนกลาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ร่วมกับ   กรมการศาสนา เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังหลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ     และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติ โดยมีนายสำรวย นักการเรียน ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์         เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมประกอบด้วยการสวดมนต์ การรับศีล การฟังพระธรรมเทศนา การถวายภัตตาหาร และการถวายสังฆทาน ณ วัดสุวรรณคีรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันดังกล่าว       มีประชาชน และเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ อาทิ กรมการศาสนา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมที่ดิน สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ กรมป้องกันและเบาเทา     สาธารณภัย กรมส่งเสริมสหกรณ์  เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย สำนักงานเขตบขางกอกน้อย    โรงเรียนสุวรรณคีรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรมคุมประพฤติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน      การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และประชาชนทั่วไป