จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าพัฒนาบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป [2019-01-28]

วันนี้ (28 มกราคม 2562) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมความคืบหน้าการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับโครงการกำลังใจฯ กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง ที่ปรึกษาโครงการกำลังใจฯ และกรรมการกองทุนกำลังใจฯ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการเตรียมข้อมูลและติดตามความคืบหน้าตามแผนบูรณาการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพตามกลยุทธ์ ดังนี้ 1. การวางระบบการบริหารจัดการ 2. การพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ต้องขังในเรือนจำและบ้านกึ่งวิถี 3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และ 4. การจัดการฐานข้อมูล