จำนวนผู้เข้าชม : 59

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ กำลังคนภาครัฐพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ [2019-01-28]

วันนี้ (28 มกราคม 2562) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่องกำลังคนภาครัฐพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

                โดยการสัมมนาครั้งนี้ กล่าวถึงประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตในช่วงวัยสูงอายุ กำหนดให้มีการส่งเสริมผู้สูงอายุเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีการทำงานหลังเกษียณที่เหมาะสมกับศักยภาพ ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรคให้ผู้สูงอายุ รวมทั้งมีหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคมต่อไป