จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน [2019-01-28]

         วันนี้ ( 28 มกราคม 2562 ) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนางยศวันต์  บริบูรณ์ธนา  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน ปฏิบัติราชการในตำแหน่งเลขานุการกรม เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 : ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน (Achieving SDG 16 : Role of Civil Societies and Private Sectors) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์  วิศิษฏ์สรอรรถ  ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  เป้าหมายที่ 16” (Partnerships for SDG16) ณ ห้องประชุม Magic 3 โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

          การประชุมในครั้งนี้จะมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในต่างประเทศ” โดยนายรองวุฒิ  วีรบุตร  ผู้อำนวยการกองกิจการเพื่อการพัฒนา  กรมองค์การระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ  การบรรยายพิเศษหัวข้อ “หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนความคาดหวังของภาครัฐต่อภาคประชาสังคมและภาคเอกชน” โดย ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์  ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  และในช่วงบ่ายจะเป็นเวทีเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 16 ของประเทศไทย” โดย ดร.เนติธร  ประดิษฐ์สาร  รองเลขาธิการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย  นายประวิช  สุขุม ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรส จำกัด (มหาชน)  นายวีรวิชญ์  เธียรชัยนนท์  ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิวัฒนเสรี (The Freedom Story) โดยมีนายอัสนีย์  สังขเนตร  ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินรายการ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 1 การพัฒนาที่ยั่งยืน 2
การพัฒนาที่ยั่งยืน 3 การพัฒนาที่ยั่งยืน 4
การพัฒนาที่ยั่งยืน 5