จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


กรมคุมประพฤติ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” [2019-01-26]

                  วันนี้ (26 มกราคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงกิจกรรมการฝึกอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการปรับลดการใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศให้เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน และเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะเข้ามาสร้างโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้กระทำผิดได้แก่ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมถึงกลุ่มอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีการดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อยู่แล้ว และกลุ่มที่ไม่เคยผลิตปุ๋ยอินทรีย์

                โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศได้มีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ มีการดำเนินการติดตามผลการฝึกอบรมวิชาชีพของกลุ่มเป้าหมายในการนำความรู้จากการฝึกไปใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในครัวเรือนหรือผลิต เพื่อจำหน่าย

                สำหรับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านบ้านหนองจอก ได้จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน 10 คน ได้ฝึกอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์ การทำจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในครัวเรือนหรือเพิ่มผลผลิตในการจำหน่าย ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมต่างให้ความสนใจเป็นอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

                เช่นเดียวกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี นำผู้ถูกคุมความประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน รวม 10 คน ร่วมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี ทั้งนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ณ ศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี