จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบ งานคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2562 [2019-01-25]

วันนี้ ( 25 มกราคม 2562 ) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบงานคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

                สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุมประพฤติ และคณะอนุกรรมการคุมประพฤติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทกระทรวงยุติธรรม 20 ปี และแผนแม่บทกรมคุมประพฤติ 20 ปี รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2561 – 2564 นโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่อง
4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืน นโยบายกรมคุมประพฤติ มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ และการดำเนินงานตามกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานคุมประพฤติ

                โดยในที่ประชุมได้วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศ กฏหมายที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน รวมทั้งมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ และวิเคราะห์สถานการณ์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบูรณาการ นโยบายและทิศทางเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการ การปฏิบัติงาน การเชื่อมโยงข้อมูลผู้กระทำผิด และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคุมประพฤติ รวมทั้งวิเคราะห์ สถานการณ์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบูรณาการนโยบายและทิศทางเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการบูรณาการ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ และผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย และที่ประชุมได้พิจารณานโยบาย แผนงาน แนวทาง และมาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และแนวทางหรือมาตรการที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานของกรมคุมประพฤติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป