จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [2019-01-25]

         วันนี้ ( 25 มกราคม 2562 ) นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  เป็นประธานในการประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยมีนายพยนต์  สินธุนาวา  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ ได้ชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อให้การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวมทั้งการบริหารจัดการภารกิจที่มีความครอบคลุม ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 

คำของบประมาณ 1 คำของบประมาณ 2
คำของบประมาณ 3 คำของบประมาณ 4