จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามระบบการควบคุมภายใน [2019-01-25]

วันนี้ ( 25 มกราคม 2562 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามระบบการควบคุมภายใน โดยมี นางอัญชลี  พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และ นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

สำหรับรายละเอียดในการประชุม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้มีการแจ้งเรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 ต่อที่ประชุม จากนั้นคณะกรรมการกำกับและติดตามระบบการควบคุมภายใน ได้พิจารณาผลการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562