จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์" สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2019-01-25]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 พนักงานคุมประพฤติจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานและฝึกอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์" โดยนำผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะ หรือประกอบอาชีพเกษตรกร แต่ขาดทักษะด้านการผลิตวัตถุดิบเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพ จำนวน 11 ราย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีทักษะในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สามารถนำไปใช้ด้านเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นการทำให้เกิดรายได้เพิ่มในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เอกสารดาวน์โหลด :

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า 220102.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า 220103.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า 220114.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า 220117.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า 220124.jpg