จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


กรมคุมประพฤติเน้นขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ คืนคนดีสู่สังคม [2019-01-24]

ันนี้ (24 มกราคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/ 2562 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงยุติธรรมในระยะ 6 เดือน ประกอบด้วย ด้านการสนับสนุนการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลทุกข์สุขของประชาชน ด้านการลดความเสี่ยงของประเทศ ด้านการสร้างความภาคภูมิใจและการได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ด้านการปรับระบบการบริหารราชการแผ่นดิน และการผลักดันการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมกำชับการดำเนินงานตามนโยบาย Smart Probation เพื่อมุ่งสู่ Probation 4.0 โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรจะต้องเป็นมืออาชีพ 

อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวเน้นย้ำในเรื่องการดูแลผู้กระทำผิด ด้วยกลไกของบ้านกึ่งวิถี หรือชุมชนจิตอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ และปรับพฤติกรรม เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

นอกจากนี้ ยังมีการรายงานความคืบหน้าการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ การขับเคลื่อนศูนย์ Care โครงการคืนคนดีสู่สังคม โครงการกำลังใจ โครงการพัฒนาบ้านกึ่งวิถี โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562