จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


กรมคุมประพฤติจัดทีมปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย [2019-01-23]

กรมคุมประพฤติจัดทีมปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

 วันนี้ ( 23 มกราคม 2562 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 /2562 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะประธานคณะทำงานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมคุมประพฤติและนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมคุมประพฤติ รวมทั้งมีการพิจารณาแนวทางการดำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งจะมีการดำเนินงานหลายด้านได้แก่  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ กิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย การลดการใช้กระดาษ พลาสติก โฟม และการประเมินผลติดตาม  

 สำหรับการปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมคุมประพฤติ เป็นผลสืบเนื่องจากมติความเห็นชอบจากการประชุมคณะรัฐมนตรี  ที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชน โดยกำหนดเป้าหมายและขอบเขตการดำเนินงานให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติต่อไป