จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE [2019-01-21]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE

          วันนี้ ( 21 มกราคม 2562 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2562 ซึ่งมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติพร้อมด้วยนางสาวเนตรชนก บัวเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

            การประชุมครั้งนี้ กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีพ.ศ. 2561 ต่อที่ประชุม จากนั้นคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ได้พิจารณา แนวทางการดำเนินงานโครงการและแผนปฏิบัติการ TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ ประจำปี 2562 ซึ่งจะเน้นการพัฒนาชมรมให้มีความเข้มแข็งและมีองค์ประกอบครบถ้วน และพิจารณาการสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสังกัดกรมคุมประพฤติ ที่เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ กลุ่มดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562  นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในระบบสารสนเทศ