จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Digital Government Summit 2019 [2019-01-18]

           วันนี้ (18 มกราคม 2562) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Digital Government Summit 2019 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อประกาศถึงความก้าวหน้าสู่ระบบราชการ 4.0 ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการภาครัฐ ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ณ ลานอีเดน  ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

                รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึง การบริการจากภาครัฐเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ที่ว่า ประชาชนได้อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล นั้น รัฐบาลจึงเร่งเครื่องยกระดับขีดความสามารถของด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่การวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลให้มั่นคง การสร้างระบบรองรับการเข้าสู่ยุคแห่งการบริการเบ็ดเสร็จภาครัฐ โดยมีการบูรณาการระบบการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันสำหรับการบริหารงานและให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยชาติประหยัดงบประมาณได้ปีละหลายพันล้านบาท และรัฐบาลได้มีการลงทนในส่วนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้มีความทันสมัยสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้อย่างเท่าทันและเร่งขับเคลื่อนให้มีการใช้ประโยชน์จาก Big data, Blockchain และ  AI มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างจริงจังต่อไป