จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมส่งเสริมสิทธิบุคคลไร้สถานะฯ [2019-01-17]

วันนี้ (17 มกราคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น พร้อมถ่ายทอดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 5 จำเป็นเร่งด่วน 4 จำเป็นต่อเนื่อง และ 3 จำเป็นยั่งยืน อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และกำชับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุค Probation 4.0 ด้วย Smart Probation นโยบาย 4P ตลอดจนการทำงานบูรณาการหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาชน การสร้างการรับรู้ การสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิดด้วยกลไกของศูนย์ Care การดึงฐานข้อมูล DXC เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถนำมาแก้ไขปัญหาได้ การดำเนินการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ บ้านกึ่งวิถี โครงการกำลังใจ และโครงการ TO BE NUMBER ONE รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งมาตรการลดใช้กระดาษ (Paperless) การยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน (Zero Copy) และให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทกระทรวงยุติธรรม 20 ปี แผนแม่บทกรมคุมประพฤติ 20 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกรมคุมประพฤติ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Probation และก้าวไปสู่ Probation 4.0 ต่อไป นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติรับฟัง ยังเข้าเยี่ยมชมการขับเคลื่อนชมรม To Be Number One ให้กำลังใจแก่แกนนำสมาชิกชมรม ก่อนเข้าประกวดแข่งขันระดับภาคในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น

          ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ เดินทางเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสิทธิบุคคลไร้สถานะและตกหล่นให้มีสิทธิเข้าถึงบริการของรัฐ จัดทำบัตรประชาชนด้วยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เพื่อใช้สิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมาย (Rights to Legal Personality) ประจำปี 2562 ดำเนินการโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ไขสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ช่วยเหลือคนไทยที่ยังไม่มีชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน และขาดพยานหลักฐานสำคัญจะพิสูจน์สถานะบุคคลและสัญชาติให้มีหลักฐานในการขอแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) พบปะประชาชนที่เข้ารับการตรวจ จากนั้น คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เดินทางต่อไปยังศูนย์ยุติธรรมชุมชนและพบปะประชาชน ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ขอบคุณภาพ
จากกรมบังคับคดี