จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 / 2562 [2019-01-17]

 การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 / 2562   

      วันนี้ ( 17 มกราคม 2562)  นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 / 2562  โดยมี นางกรรณิการ์ แสงทอง ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในการประชุมและมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะกรรมการท่านอื่นๆเข้าร่วมการประชุม   ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

      ในการประชุมมีการพิจารณาการขอรับการสงเคราะห์เงินมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การขอรับเงินมูลนิธิฯเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจสอบบัญชี การขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร รวมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การประชาสัมพันธ์การขอรับการสงเคราะห์เงินมูลนิธิฯ และการขอรับการสงเคราะห์เงินมูลนิธิฯและอนุมัติใช้เงินดอกผลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้เข้ารับการฟื้นฟูต่อไป