จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2562 [2019-01-17]

         วันนี้ (17 มกราคม 2562) กรมคุมประพฤติ จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2562
โดยมีนายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุม
และมีนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้
มีการพิจารณาแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
และการรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ 2561 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น
4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร