จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


กรมคุมประพฤติจัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด รุ่นที่ 1 [2019-01-16]

          วันนี้ ( 16 มกราคม 2562 ) นายพยนต์  สินธุนาวา  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ smart probation กับการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยมีนางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  รวมทั้งกระบวนการกลุ่มเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมค่ายก้าวใหม่และการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (บ้านผู้หว่าน) ถนนเพชรเกษม  ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ซึ่งการอบรมในครั้งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 32 คน โดยมีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2562

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 – 16 มีนาคม 2562

            ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกอาทิเช่น การบรรยายเรื่อง กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด (ค่ายก้าวใหม่และการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม) โดยนางสาวฝนทิพ ชลชัยไพศาล  พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ  การบรรยายเรื่อง ธรรมชาติของความต้องการพื้นฐานด้านจิตใจของมนุษย์  การบรรยายเรื่อง ธรรมชาติของปัญหาทางจิตใจโดยนายพีรเทพ  รุ่งคุณากร  อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิยาลัยศิลปากร และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาทางจิตใจ โดย นายพีรเทพ  รุ่งคุณากร  อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  นายสิทธิพร  ครามานนท์  อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  นางแสดงเดือน  จันทร์ศิริศรี  อาจารย์พิเศษด้านจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และนายสหรัฐ  เจตนโมรมย์  อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาจิตวิทยา  คณะมนุษย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้นำกลุ่ม 1 ผู้นำกลุ่ม 2
ผู้นำกลุ่ม 3 ผู้นำกลุ่ม 4
ผู้นำกลุ่ม 5