จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย [2019-01-11]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า มอบหมายให้ นายพัฒน์พงษ์ ธนะชัยขันธ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม กับกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ ให้มีความพร้อมในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจงานคุมประพฤติ ความรู้เรื่องกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม การมีวินัย การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เพื่อสร้างค่านิยมและการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 90 ราย และแจกของรางวัลให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เอกสารดาวน์โหลด :

โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 100103.jpg

โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 100105.jpg

โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 100115.jpg

โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 100116.jpg

โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 100122.jpg