จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ [2019-01-10]

วันนี้ (10 มกราคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าพบ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแนะนำภารกิจงานคุมประพฤติ พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และลงพื้นที่ไปยังศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปางหมู ซึ่งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ได้นำเสนอการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ ทั้งในด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รับเรื่องราวร้องทุกข์ ดูแลให้ความรู้เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด รวมถึงการดูแลกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยมีนายพรชัย คนองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปางหมู ให้การต้อนรับ

          จากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้ากราบนมัสการพระครูอนุยุติสังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดปางหมูและเป็นเจ้าคณะตำบลปางหมู ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญในการทำงานร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการบรรยาย อบรมให้ความรู้ รวมถึงงานแก้ไขฟื้นฟูและงานบริการสังคม

          นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมถ่ายทอดนโยบายสำคัญ 5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืน ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกำชับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุค Probation 4.0 ด้วย Smart Probation โดยให้ความสำคัญเรื่องบุคลากร ต้องมีองค์ความรู้โดยเฉพาะกฎหมาย มีมาตรฐานการทำงาน สามารถทำงานบูรณาการหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงยุติธรรม รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาชน การสร้างงานสร้างอาชีพ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งมาตรการลดใช้กระดาษ (Paperless) การยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน (Zero Copy) และให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทกระทรวงยุติธรรม 20 ปี แผนแม่บทกรมคุมประพฤติ 20 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกรมคุมประพฤติ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Probation และก้าวไปสู่ Probation 4.0 ต่อไป อีกทั้งยังรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายชัยศิษฏ์ วังแวว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน