จำนวนผู้เข้าชม : 30

   


คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้าบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฟติ (บ้านกึ่งวิถี)ฝึกอาชีพ [2019-01-10]

           

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการร่วมกับนางกิ่งแก้ว สว่างไสว อาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเมือง อบรมความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้กับผู้กระทำผิดเข้าบ้านสงเคราะห์  กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) เพื่อให้ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยกออกจากชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและได้รับการฝึกอาชีพการทำปุ๋ยชีวภาพ โดยวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินหนองคายบรรยายความรู้  ณ วัดจันทรสามัคคี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย