จำนวนผู้เข้าชม : 22

   


คป.หนองคายจัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม2562 [2019-01-10]

                   

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒  นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมกราคมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ฯ รับทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง แนวทางการปฏิบัติราชการ พร้อมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขและการพัฒนาสำนักงานร่วมกัน  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย