จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานคุมประพฤติ [2019-01-10]

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมถ่ายทอดนโยบายสำคัญ 5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืน ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกำชับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุค Probation 4.0 ด้วย Smart Probation นโยบาย 4P ตลอดจนการทำงานบูรณาการ การสร้างการรับรู้ การสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิดด้วยกลไกของศูนย์ Care การดึงฐานข้อมูล DXC เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถนำมาแก้ไขปัญหาได้ การดำเนินการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ บ้านกึ่งวิถี โครงการกำลังใจ และโครงการ TO BE NUMBER ONE รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งมาตรการลดใช้กระดาษ (Paperless) การยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน (Zero Copy) และให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทกระทรวงยุติธรรม 20 ปี แผนแม่บทกรมคุมประพฤติ 20 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกรมคุมประพฤติ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Probation และก้าวไปสู่ Probation 4.0 ต่อไป

          นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางวันทนา คันธาเวช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรชาติ จันทจร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง นางดารุณี ชัยวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

          ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ เดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเข้าร่วมเป็นโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ พร้อมกับมอบอุปกรณ์การกีฬาและขนม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางต่อเพื่อเยี่ยมชมบ้านกึ่งวิถี ซึ่งตั้งอยู่ในวัดโสภณาราม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารดาวน์โหลด :

105570.jpg