จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


โครงการรวมพลังบุญคนคุมประพฤติ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ 6 [2019-01-09]

            วันนี้ ( 9 มกราคม 2561 ) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในโครงการรวมพลังบุญคนคุมประพฤติ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ 6 เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญบารมีให้แก่ตนเอง  ครอบครัว  และองค์กร  รวมทั้งได้พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคมและส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ  มีความรักความสามัคคีในองค์กรที่มีจิตสำนึกที่ดี  และมุ่งทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเพิ่มมากขึ้น จัดโดยกลุ่มสวัสดิการ  กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ ณ วัดบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำหรับยอดเงินที่ได้รับการบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือในครั้งนี้ได้จำนวน 105,929 บาท ซึ่งโค-กระบือ ที่ได้รับการไถ่ชีวิตแล้ว ทางวัดบางบัวทองจะนำไปมอบให้เกษตรกรที่ยากจนในต่างจังหวัดต่อไป

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 2
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 3 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 4
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 5