จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค [2019-01-09]

กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค

                วันนี้ (9 มกราคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติที่เป็นกลุ่มเป้าหมายกว่า 36 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเตรียมการเข้าสู่การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

                อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวตอนหนึ่งว่า ภารกิจหนึ่งของกรมคุมประพฤติ คือการดูแล บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จึงควรสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงภัยยาเสพติดกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการสำคัญ และเป็นความท้าทายของกรมคุมประพฤติที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยง โดยการขับเคลื่อนด้วยกลไกของโครงการ และช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีที่ยืนในสังคม อันจะส่งผลต่อทั้งตัวบุคคล ครอบครัว และสังคม ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนเหล่านี้ ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้ชุมชนและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูและส่งกลับคืนสู่สังคมต่อไป