จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมอภิปรายบทบาทภาคีเครือข่ายต่อการฟื้นฟูฯ ผู้ติดยาเสพติด [2019-01-08]

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 กระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมร่วมอภิปรายเรื่อง “บทบาทภาคีเครือข่ายต่อการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” โดยมีนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุขแก่ผู้บริหารทั้งในระดับส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีภารกิจการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา จำนวนทั้งสิ้น 450 คน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร