จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมเวทีสาธารณะ เรื่อง “ความปลอดภัยในการโดยสารรถจักรยานยนต์ :สิทธิลูกหลานไทยที่ต้องคุ้มครอง” [2019-01-07]