จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติขับเคลื่อน รร.ยุติธรรมอุปถัมภ์ ปลูกฝังเด็กและเยาวชนเป็นคนดีคู่คนเก่ง [2019-01-04]

                 วันนี้ (4 มกราคม 2562) เวลา 14.00 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 12 พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา อาทิ ลูกฟุตซอล จำนวน 10 ลูก ตะกร้อ จำนวน 10 ลูก พร้อมด้วยนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมมอบลูกวอลเลย์บอล จำนวน 10 ลูก โดยมีผู้บริหารโรงเรียนวัดหนองใหญ่ เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

                 อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เป็นความร่วมมือของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารโรงเรียน ที่เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมตามแนวนโยบายของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่จะปลูกฝังและบ่มเพาะเด็กและเยาวชนเป็น
คนดีควบคู่กับการเป็น คนเก่งที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในการป้องกันตนเองจากภัยสังคม เพื่อมิให้ตนเองตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้กระทำผิด และสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ภายใต้กรอบแนวทางทาง ๔ ด้าน ได้แก่
การป้องกันตนเองจากภัยสังคม การสร้างจิตสานึกและวินัยในตนเอง การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีความพร้อมในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเสริมสร้างสังคมเคารพกฎหมาย สำหรับกิจกรรมของโครงการดังกล่าว มีการบรรยายเรื่อง การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติดจากนาวาอากาศโทหญิงสุชาดา เมืองคำ รองผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทุ่งสีกัน เพื่อให้ความรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด และแนวทางในการป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติด รวมทั้งแบ่งกลุ่มทำ Work shop และสรุปผลในการจัดกิจกรรม โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 120 คน