จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


อาสาสมัครคุมประพฤติฝางร่วมปฎิบัติงานและควบคุมการทำงาน บริการสังคม ณ จุดตรวจบูรณาการร่วม ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อำเภอฝาง [2018-12-28]