จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


กรมคุมประพฤติเปิดตัวศูนย์ควบคุมการติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเดินเครื่องนำ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด 1 มกราคมนี้ [2018-12-24]

กรมคุมประพฤติเปิดตัวศูนย์ควบคุมการติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเดินเครื่องนำ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด 1 มกราคมนี้

          วันนี้ (24 ธันวาคม 2561) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ควบคุมการติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมฯ และชมการสาธิตการใช้ระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (
EM) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ศูนย์ควบคุมการติดตามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมคุมประพฤติ
ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมมีบทบาท
ที่สำคัญในการอำนวยความยุติธรรมและส่งเสริมคนดีสู่สังคม และในขณะที่ประเทศไทยก้าวสู่ยุคการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ
EM มาใช้กับผู้กระทำผิด
จึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย และพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมในด้านการดูแลผู้กระทำผิดของกระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุกที่สำคัญ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในชุมชน ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินการของ
ศูนย์ควบคุมฯ และการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิด จะเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้กับชุมชน และส่งเสริมคนดีให้กลับสู่สังคม อันเป็นการสร้างความสงบสุขในสังคมได้อย่างยั่งยืน

          อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมคุมประพฤติ ได้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิดมาใช้ เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๖ เกี่ยวกับเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ตลอดจนอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม ดูแล ติดตาม ผู้กระทำผิดในชุมชน สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวพร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง ที่นำมาใช้มีจำนวน ๔
,๐๐๐ ชุด โดยเป็นการเช่าอุปกรณ์ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๒๑ เดือน และมีศูนย์ควบคุมการติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งนี้ ทำหน้าที่เป็น
ศูนย์ควบคุมกลางในการติดตาม เฝ้าระวัง และตรวจสอบผู้กระทำผิดที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตลอด
๒๔ ชั่วโมง ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของสำนักงานคุมประพฤติ ทั้งนี้มีกำหนดเริ่มดำเนินการพร้อมกัน
ทั่วประเทศในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒