จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.หนองคายเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำคำของบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฯ [2018-12-20]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายหน้าที่ให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงาน คุมประพฤติชำนาญการ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำคำของบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔  โดยนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุม