จำนวนผู้เข้าชม : 351

   


แจ้งความคืบหน้าครั้งที่ ๒ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลาง ของสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [2018-12-14]

แจ้งความคืบหน้าครั้งที่ ๒ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลาง

ของสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

                

         กบค.ได้นัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรสู่ระดับบุคคล เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี

นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธาน และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัวชี้วัดไว้เบื้องต้น ประกอบด้วย

       ๑.ตัวชี้วัดหลัก จำนวน ๙ ตัว ได้แก่

           ๑.ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ

           ๒.ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติและมีการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

           ๓.ร้อยละของการจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

           ๔.ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูตามแผนที่กำหนด

              ๕.ร้อยละของคดีสืบเสาะและพินิจที่สามารถเสนอรายงานต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด

           ๖.ร้อยละของคดีสืบเสาะและพินิจที่ศาลมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานคุมประพฤติ

           ๗.ร้อยละของคดีตรวจพิสูจน์ที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนด

           ๘.ร้อยละของคดีควบคุมและสอดส่องที่ค้างดำเนินการบริหารที่ได้รับการบริหารจัดการตามแนวทางที่กำหนด

           ๙.ร้อยละ ความครบถ้วน ถูกต้อง ในการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ

       ๒.ตัวชี้วัดกลาง จำนวน ๒ ตัว

             ๑.ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

     ๒.ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ สู่คุมประพฤติ ๔.๐

         ส่วนตัวชี้วัดด้านนโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ SMART PROBATION ได้แก่ คนเก่งมืออาชีพ ผลงานตอบสนองความต้องการของสังคม สร้างBrand คุมประพฤติ ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีและ IT จะมีการประชุมอีกครั้งเพื่อทำการกำหนดตัวชี้วัด หากผลการพิจารณาเป็นเช่นไรทางกบค.จะแจ้งให้ทราบต่อไป