จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติฝึกอบรมหลักสูตร TCTP ลงพื้นที่เน้นปฏิบัติจริง [2018-12-14]

วันนี้ (14 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยถึงการฝึกอบรมหลักสูตร Third Country Programme (TCTP) for Development of Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จากกลุ่มประเทศ CLMV ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติจริงในสำนักงานคุมประพฤติทั้ง 4 แห่ง โดยผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศกัมพูชาจะได้ลงพื้นที่จังหวัดตราด ประเทศลาวจะได้ฝึกปฏิบัติงานที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย ผู้เข้ารับอบรมจากประเทศเมียนมาร์จะไปสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง และประเทศเวียดนามจะลงพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และบรรยายการดำเนินงานในภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา นโยบายของกระทรวงยุติธรรม ภารกิจงานต่างๆ ของกรมคุมประพฤติ โดยเฉพาะการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชม รวมทั้งแนะนำภาพรวมของสำนักงานคุมประพฤติ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม ความเชื่อ การเมืองการปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตลอดจนสภาพความแตกต่างทางบริบทของสังคมด้วย

          สำหรับกิจกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในแต่ละพื้นที่จะมีความหลากหลาย อาทิ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ประเทศกัมพูชา เรียนรู้ภารกิจงานสืบเสาะและพินิจ พร้อมร่วมสังเกตการณ์และสัมภาษณ์จำเลยชาวกัมพูชาที่ศาลมีคำสั่งสืบเสาะและพินิจ พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับรายงานการสืบเสาะและพินิจเพื่อเสนอต่อศาลในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความสนใจกระบวนการดังกล่าวและประสานขอคู่มือสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง และแบบฟอร์มสองภาษา เพื่อนำไปเป็นแนวการปฏิบัติงานในประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ตลอดจนการขอรับเงินชดเชยค่าเสียหายแก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายในคดีอาญาอีกด้วย

          ด้านสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ประเทศลาวร่วมสังเกตการณ์ ในโครงการอบรมธรรมะ “ธรรมะพลิกชีวิต” ณ วัดศรีสุทธาวาท ซึ่งเป็นการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติ กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูแบบกลุ่ม “ถนนชีวิตของฉัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ถูกคุมความประพฤตินำแนวคิดที่ได้จากการเรียนรู้หลักธรรมะ มาวางแผนอนาคตของตนเอง และกิจกรรม “ทอดผ้าป่ากิเลส” เป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำสัญญาใจว่าจะไม่ปฏิบัติสิ่งไม่ดีร่วมกัน นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้มีโอกาสพูดคุยกับอดีตผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพจนสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข

          ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ประเทศเมียนมาร์ ศึกษางานตามภารกิจกรมคุมประพฤติด้านการสืบเสาะและพินิจในขั้นตอนก่อนศาลมีคำพิพากษา ด้วยวิธีการสอบปากคำจำเลยชาวเมียนมาร์ในเรือนจำจังหวัดระนอง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อสังเกต และข้อซักถามต่างๆ กับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง

          ส่วนสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ประเทศเวียดนาม และผู้แทนจาก UNAFEI และกระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ รวมถึงระบบต่างๆ และการฝึกวิชาชีพภายในเรือนจำ ทั้งยังแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ณ เรือนจำกลางนครพนม ต่อจากนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม เพื่อเรียนรู้การสืบเสาะและพินิจเด็กและเยาวชน พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ภายใน อาทิ ห้องเรียน โรงนอน โรงอาหารและแปลงผักสวนครัว เป็นต้น