จำนวนผู้เข้าชม : 25

   


คป.หนองคายจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โ [2018-12-14]

               

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงาน          คุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ  จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยการบรรยาย       ให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีและรู้จักการป้องกันตนเองจากภัยสังคม การรู้เท่าทันและป้องกันการทุจริต โตไปไม่โกง พร้อมทั้งใช้สื่อวีดิทัศน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย