จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติย้ำของขวัญปีใหม่ สร้างสุข ปันยิ้ม [2018-12-13]

วันนี้ (13 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 6/2561 พร้อมมอบนโยบายของขวัญปีใหม่ “สร้างสุข ปันยิ้ม” แก่ผู้ด้อยโอกาส การทำงานบริการสังคม รวมถึงการรณรงค์ถนนปลอดภัย โดยเน้นให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเห็นคุณค่าในตนเองในการทำประโยชน์เพื่อสังคม การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี หรือการให้ญาติเยี่ยมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด นอกจากนี้ ยังกำชับเรื่องงดการให้ของขวัญกับผู้บริหาร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ลดการใช้พลาสติกและงดการใช้โฟม

สำหรับการขับเคลื่อนตามโครงการยุติธรรมอุปถัมภ์ ใช้กิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนรับทราบในเชิงการป้องกัน หรือการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ทำในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม ส่วนโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 20 จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สำนักงานคุมประพฤติวางเป้าหมายและวิธีการจัดการให้ชัดเจน เน้นการบูรณาการภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงการรายงานในระบบ Care Support และการเข้าใช้ระบบฐานข้อมูล DXC อย่างต่อเนื่อง ส่วนความคืบหน้าการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ให้สำนักงานคุมประพฤติประสานกับศาล และหน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามกรอบกฎหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังย้ำเตือนสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศร่วมกันเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล กำชับและให้ความรู้แก่ประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมเรียกรับเงินค่าปล่อยตัวนักโทษพักการลงโทษด้วย