จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติหารือนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวใช้กับผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมยกเลิกสำเนาบัตรในการขอปล่อยตัวชั่วคราว [2018-12-13]

วันนี้ (13 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 2/ 2561 เพื่อพิจารณาการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวไปใช้ในขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ และขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ซึ่งในที่ประชุม คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ประกอบการพิจารณาถึงความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ พร้อมกับพิจารณาการแก้ไขร่างระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ ...) พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกัน หรือผู้เป็นหลักประกันในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกมาให้จากประชาชน) หรือ Zero Copy เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัล โดยมีนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร