จำนวนผู้เข้าชม : 27

   


คป.หนองคายจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ [2018-12-13]

                     

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

    นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ  จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยการบรรยาย ให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีและรู้จักการป้องกันตนเองจากภัยสังคม การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งใช้สื่อวีดิทัศน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ คน ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย