จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เปิดศูนย์ฝึกทักษะสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด [2018-12-11]

          วันนี้ (11 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกทักษะสร้างงานสร้างอาชีพ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอาชีพและสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพของผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้สามารถมีรายได้หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้โดยไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำ โดยมีนายยุทธพงษ์ หิรัญมาพร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี พร้อมมอบนโยบาย Smart Probation เพื่อมุ่งสู่การเป็น Probation 4.0 เน้นการทำงานแบบบูรณาการทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง รวมถึงภาคีเครือข่าย พร้อมย้ำนโยบายการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (Zero Copy) ตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน การเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ DXC และ Care Support การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติก และงดใช้โฟม นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมคุมประพฤติได้กำหนดให้สำนักงานคุมประพฤตินำกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมให้บริการประชาชน พัฒนาพื้นที่เสี่ยง รวมถึงจุดพื้นที่ถนนสายหลักและสายรอง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้ที่ไม่ได้ฉลองปีใหม่กับครอบครัว อาทิ คนชราในสถานสงเคราะห์ เด็กกำพร้า ผู้ป่วยติดเตียงตามสถานพยาบาล หรือคนไร้ที่พึ่งในสถานสงเคราะห์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว และยังเป็นการสร้างการตระหนักถึงคุณค่าในตนเองและสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมของผู้ถูกคุมความประพฤติอีกด้วย

ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ถ่ายทอดนโยบายและข้อสั่งการต่างๆ อาทิ โครงการยุติธรรมอุปถัมภ์ ให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายหลัก คือนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรการศึกษา รวมถึงองค์กรที่ดูแล เข้ามามีส่วนร่วมและเน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างการรับรู้ในภาพรวมของกระทรวง ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งยังกำชับในเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิดแล้ว ยังเป็นการพัฒนาพื้นที่ในเชิงสิ่งแวดล้อมโดยการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสนับสนุนด้านการเกษตร โดยใช้กลไกหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม