จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


กรมคุมประพฤติร่วมกับ TICA และ JICA จัดฝึกอบรม TCTP พัฒนาระบบงานคุมประพฤติในกลุ่มประเทศ CLMV [2018-12-11]

กรมคุมประพฤติร่วมกับ TICA และ JICA จัดฝึกอบรม TCTP พัฒนาระบบงานคุมประพฤติในกลุ่มประเทศ CLMV

             วันนี้ (11 ธันวาคม 2561) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Third Country Programme (TCTP) for Development of Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสถาบันการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดของสหประชาชาติภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล (UNAFEI) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้กลุ่มประเทศ CLMV (ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่อยู่ระหว่างการพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนให้สามารถพัฒนาระบบงานในประเทศและบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงระบบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นต่อไป โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า การฝึกอบรมในปีสุดท้ายนี้ จะมีความพิเศษอยู่ที่รูปแบบของการฝึกอบรม เป็นการลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติงานจริงในสำนักงานคุมประพฤติ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นถึงวิธีการทำงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการไม่ควบคุมตัว ตั้งแต่งานสืบเสาะและพินิจ งานควบคุมสอดส่อง งานแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิด งานบริการสังคม และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ อีกทั้ง ยังได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานราชทัณฑ์และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในแต่ละพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมของกลุ่มประเทศ CLMV เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ และทักษะความรู้ที่จำเป็นจากการฝึกปฏิบัติงานในสำนักงานคุมประพฤติ

สำหรับการฝึกอบรมฯ ปีที่ 3 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-21 ธันวาคม 2561 โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ของกลุ่มประเทศ CLMV ฝึกปฏิบัติจริงในสำนักงานคุมประพฤติ ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาระบบงานและกระบวนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ หรือมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่สอดคล้องตามบริบทของแต่ละประเทศให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต