จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี และคัดเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี [2018-12-05]

คุมประพฤติ จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี และคัดเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ได้จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีนางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม โดยแจ้งแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ มุ่งเน้นการการขับเคลื่อนงานและบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และแผนการจัดกิจกรรมของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ในแต่ละอำเภอ พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ประชุมมีมติให้ นายอุดม เจียมจงวัฒนา  เป็นประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอต่างๆ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ คน เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๕ ธันวาคม ๒๕๖๑)