จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


กรมคุมประพฤติออกมาตรการคัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก [2018-12-04]

วันนี้ (4 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ แถลงถึงมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชนว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดนโยบายลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมคุมประพฤติ โดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรของกรมคุมประพฤติ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ลดการใช้ถุงพลาสติกและงดการใช้โฟมด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นผลิตภัณฑ์ของไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและข้อสั่งการของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมดำเนินการตามนโยบาย “กระทรวงยุติธรรม 3R1N” คือ REDUCE - ลดการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน REUSE – นำกลับมาใช้ซ้ำ RECYCLE – แปรรูปสร้างคุณค่า และNO PLASTIC -  เลิกใช้พลาสติก ซึ่งกรมคุมประพฤติได้ออกแนวทางการดำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยแก่สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน เพื่อให้บรรลุตามกรอบนโยบายรัฐบาลอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน