จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” [2018-11-30]

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานโรงเรียนอุปถัมภ์ และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งอธิบดีกรมคุมประพฤติได้กล่าวรายงานถึงผลการดำเนินงานโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ภายใต้การดูแลของกรมคุมประพฤติด้วย 
ณ โรงแรมรามากาเด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

          อนึ่ง กระทรวงยุติธรรม มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา “เป็นคนดีควบคู่เป็นคนเก่ง” เสริมการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นผู้ถูกกระทำหรือเป็นผู้กระทำผิด มีความพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันในการป้องกันตนเองจากภัยสังคมต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีความพร้อมในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างสังคมเคารพกฎหมาย ภายใต้กรอบเนื้อหาความรู้ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการป้องกันตนเองจากภัยสังคม 2. ด้านการสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง 3. ด้านการรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด และ 4. ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยหน่วยงานระดับกรมสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ได้กำหนดเป้าหมายโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์เพื่อดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสิ้น 881 แห่งครอบคลุมพื้นที่ใน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร